Humboldt-Universität zu Berlin - Personalrat des Hochschulbereichs

bubes_w.htm

text/html bubes_w.htm — 4.0 KB

Dateiinhalt

<html>
<head>
<title>Bundesbesoldungsordnung W</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="description" content="Bundesbesoldungsordnung C: Grundgehaltss&auml;tze - Ost. G&uuml;ltig ab 1. August 2004.">
<meta name="keywords" content="Bundesbesoldungsordnung C, Grundgehaltss&auml;tze - Ost">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pr.css">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#bbbbbb" link="#021074" vlink="#021074" alink="#000000">
<a NAME="top"></a> 
<div align="center"> <i>Personalrat (Hochschulbereich), Humboldt-Universit&auml;t 
 zu Berlin</i> 
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="75%" bgcolor="#FFFFFF">
  <tr> 
   <td> 
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#0099DD">
     <tr> 
      <td align="right"> 
       <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
        <tr> 
         <td><i>|&nbsp;<a href="gewerk.htm">GEWERKSCHAFTEN</a>&nbsp;| 
          <a href="index.html">HOME</a>&nbsp;|</i><b><i>&nbsp;</i></b></td>
        </tr>
       </table>
       <img src="images/bar3.gif" height="1" width="100%" alt="Haarlinie"></td>
     </tr>
    </table>
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" >
     <tr> 
      <td valign="top"> 
       <p><b><u><br>
        Bundesbesoldungsordnung W</u></b> <br>
        <i><b>G&uuml;ltig ab 1. April 2004</b></i> 
        <center>
         <i><b>Grundgehaltss&auml;tze - Ost&nbsp;</b><br>
         <b>(Monatsbetr&auml;ge in Euro)</b></i><br>
        </center>
        <br>
       <table BORDER cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" >
        <tr align=CENTER bgcolor="#FFFFCC"> 
         <td> 
          <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 >
           <tr> 
            <td align=CENTER><i><b>Besoldungs-</b></i></td>
           </tr>
           <tr> 
            <td align=CENTER><i><b>gruppe</b></i></td>
           </tr>
          </table>
         </td>
         <td><i><b>W1</b></i></td>
         <td><i><b>W2</b></i></td>
         <td><i><b>W3</b></i></td>
        </tr>
        <tr align=CENTER bgcolor="#99CCFF"> 
         <td>&nbsp;</td>
         <td><b>3.149,94 </b></td>
         <td><b>3.598,28</b></td>
         <td><b>4.369,34</b></td>
        </tr>
       </table>
       <br>
       <table border=0 cellspacing=2 cellpadding=2 width="100%" >
        <tr> 
         <td><i>Quelle: <a href="http://www.bmi.bund.de/">Bundesministerium 
          des Innern</a></i></td>
         <td align=RIGHT><img src="images/arrow.gif" height=11 width=6 alt="Blauer Pfeil"><i><b>&nbsp; 
          <a href="famzu.htm">Familienzuschlag - Ost&nbsp;</a></b></i></td>
        </tr>
       </table>
       <br>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#0099DD">
     <tr> 
      <td align="right"> 
       <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
        <tr> 
         <td><i>|&nbsp;<a href="gewerk.htm">GEWERKSCHAFTEN</a>&nbsp;| 
          <a href="index.html">HOME</a>&nbsp;|</i><b><i>&nbsp;</i></b></td>
        </tr>
       </table>
       <img src="images/bar3.gif" height="1" width="100%" alt="Haarlinie"></td>
     </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
</div>
</body>
</html>